Forskjellen på HMS og SHA

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS er et begrep som de aller fleste har hørt om, og innebærer flere ulike lover
og regler med sikkerhets- og kvalitetskrav til produksjon, produkter og tjenester.
Her stilles det også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegginger av arbeidet for å sikre det ytre miljøet, arbeidsmiljøet og menneskene som jobber på arbeidsplassen.
For å ivareta sikkerheten og miljøet på arbeidsplassen, anbefaler Arbeidstilsynet
å jobbe preventivt med forebyggende tiltak.

Det er byggherren som er ansvarlig for å påse at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Dette arbeidet må planlegges og prosjekteres på forhånd, og er det flere aktører på arbeidsplassen, må HMS-arbeidet koordineres. Det er byggherren som skal velge en koordinator for prosjektet, men det fritar ikke byggherren for ansvar.

Dette vil variere fra bransje til bransje, så hvis du er usikker på hvilke krav som gjelder
for akkurat din bedrift eller organisasjon, kan du søke etter kravene ved å bruke bedriftens organisasjonsnummer.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

I følge byggeherreforskriften skal det foreligge en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – og den skal foreligge før oppstarten av bygge- eller anleggsarbeidet. Her skal det fremgå hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. Mer spesifikt er
en SHA-plan en unik sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan for et bygge- eller anleggsprosjekt. Her er stikkordet unik, for det er nemlig ikke mulig å bruke samme
SHA-plan for flere bygge- eller anleggsprosjekt. Med andre ord kan du ikke kopiere planene i store mengder, selv om det kanskje høres ut som en enkel måte å ferdigstille sikkerhetsarbeidet for flere prosjekter på én gang.

Det er byggherren som har ansvar for å beskrive risikoforholdene under planleggingen
av prosjektet. Entreprenøren vil da kalkulere risikoreduserende tiltak som tas med i anbudet, og deretter kan byggherren, sammen med SHA-koordinatoren, utarbeide en SHA-plan for prosjektet.

Planen skal inneholde:

  • Beskrivelse av bygge- og anleggsplassens organisering, roller, og ansvarsfordeling.
  • Fremdriftsplan som tydeliggjør når og hvor arbeidsoperasjoner skal finne sted.
  • Beskrivelser av de spesifikke tiltakene knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse.
  • Rutiner for avviksbehandling.