Forskjellen på HMS og SHA

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS er et begrep som de aller fleste har hørt om, og innebærer flere ulike lover
og regler med sikkerhets- og kvalitetskrav til produksjon, produkter og tjenester.
Her stilles det også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegginger av arbeidet for å sikre det ytre miljøet, arbeidsmiljøet og menneskene som jobber på arbeidsplassen.
For å ivareta sikkerheten og miljøet på arbeidsplassen, anbefaler Arbeidstilsynet
å jobbe preventivt med forebyggende tiltak.

Det er byggherren som er ansvarlig for å påse at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Dette arbeidet må planlegges og prosjekteres på forhånd, og er det flere aktører på arbeidsplassen, må HMS-arbeidet koordineres. Det er byggherren som skal velge en koordinator for prosjektet, men det fritar ikke byggherren for ansvar.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

I følge byggeherreforskriften skal det foreligge en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – og den skal foreligge før oppstarten av bygge- eller anleggsarbeidet. Her skal det fremgå hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. Mer spesifikt er
en SHA-plan en unik sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan for et bygge- eller anleggsprosjekt. Her er stikkordet unik, for det er nemlig ikke mulig å bruke samme
SHA-plan for flere bygge- eller anleggsprosjekt. Med andre ord kan du ikke kopiere planene i store mengder, selv om det kanskje høres ut som en enkel måte å ferdigstille sikkerhetsarbeidet for flere prosjekter på én gang.

Det er byggherren som har ansvar for å beskrive risikoforholdene under planleggingen
av prosjektet. Entreprenøren vil da kalkulere risikoreduserende tiltak som tas med i anbudet, og deretter kan byggherren, sammen med SHA-koordinatoren, utarbeide en SHA-plan for prosjektet.

Planen skal inneholde:

  • Beskrivelse av bygge- og anleggsplassens organisering, roller, og ansvarsfordeling.
  • Fremdriftsplan som tydeliggjør når og hvor arbeidsoperasjoner skal finne sted.
  • Beskrivelser av de spesifikke tiltakene knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse.
  • Rutiner for avviksbehandling.