Tjenester

Byggherrens SHA koordinator gjennom hele prosjektet

Under planlegging og i prosjekteringsfasen

  • etablere avtaleverket for alle parter og faser
  • avdekke og samordne risikoforhold
  • forhåndsmelding til Arbeidstilsynet
  • utarbeide SHA plan for prosjektet

Gjennom hele byggeprosessen

  • ivareta påkrevet funksjon som KU på vegne av byggherren
  • sørge for at byggherrens plikter gjennom byggherreforskriften blir ivaretatt
  • kontrollere at SHA planen følges og rapportere eventuelle avvik til prosjektleder
  • nødvendige revisjoner av SHA planen gjennom byggeprosessen
  • delta i vernerunder som avholdes i regi av hovedentreprenør/utførende entreprenør
  • delta i sluttevaluering av SHA arbeidet for prosjektet