Clementz AS

SHA koordinator

Byggherrens SHA koordinator gjennom hele prosjektet.

Arbeidstilsynet stiller krav til byggherre gjennom Byggherreforskriften. Disse skal sikre at SHA – Sikkerhet – Helse – Arbeidsmiljø – på byggeplassen blir ivaretatt.

Clementz AS ivaretar SHA oppgavene for byggherren
på en forskriftsmessig og trygg måte gjennom hele prosjektet

byggeplass

Byggherreforskriften

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Byggherren kan skriftlig avtale at en fysisk eller juridisk person skal gjennomføre konkrete plikter på vegne av byggherren. For eksempel om hvem som skal:

  • utpeke koordinator
  • sørge for plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet

Byggherren kan med andre ord delegere visse oppgaver til byggherrens representant.

Koordinering i prosjekteringsfasen omfatter:

  • å sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • å koordinere prosjekteringen slik at hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt

Koordinering i utførelsesfasen omfatter blant annet:

  • å følge opp risikoforhold i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen), og sikre at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen
  • å følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoppgaver