Clementz AS

Byggherrens SHA koordinator gjennom hele prosjektet.

Arbeidstilsynet stiller krav til byggherre gjennom Byggherreforskriften.
Disse skal sikre at SHA – Sikkerhet – Helse – Arbeidsmiljø – på byggeplassen blir ivaretatt.

Clementz AS ivaretar SHA oppgavene for byggherren på en forskriftsmessig og
trygg måte gjennom hele prosjektet

byggeplass
Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele
bygge- eller anleggsprosessen.

Disse pliktene skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Byggherren kan skriftlig avtale at en fysisk eller juridisk person skal gjennomføre konkrete plikter på vegne av byggherren.
For eksempel kan det avtales hvem som skal:

 • utpeke koordinator
 • sørge for plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet

Byggherren kan med andre ord delegere visse oppgaver til byggherrens representant.

Koordinering i prosjekteringsfasen omfatter:

 • å sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • å koordinere prosjekteringen slik at hensyn til sikkerhet, helse og
  arbeidsmiljø blir ivaretatt

Koordinering i utførelsesfasen omfatter blant annet:

 • å følge opp risikoforhold i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen),
  og kontrollere at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen
 • å følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoppgaver